دلتنگی

آب و هوای
               دلم
       آنقدر
               بارانیست
که
      رخت های
                   دلتنگی ام را
             مجالی
                      برای
                           خشک شدن
                   نیست...
   اینگونه
           است
                  که
                       دلم
                             برایت
                    همیشه
                             تنگ
                                  است...

ادامه مطلب

عکس نوشته فاز سنگین